ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ОСВІТНЬО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГФізична особа підприємець Рясенко Сергій Іванович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця (номер запису в Єдиному державному реєстрі:

2 071 000 0000 007578 від 21.08.2007 року) далі – Виконавець, пропонує Замовнику укласти договір про надання освітньо-консультаційних послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою www.ryasenko.com, далі – «Договір», на умовах, вказаних нижче.1. Визначення термінів

1.1. Оферта – даний договір приєднання на надання освітньо-консультаційних послуг.

1.2. Сайт – інтернет-сайт: www.ryasenko.com

1.3. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті освітньо-консультаційної послуги.

1.4. Виконавець – сайт www.ryasenko.com в особі ФОП Рясенко С.І.

1.5. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених в ній умовах.

1.6. Договір на надання освітньо-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання освітньо-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов‟язання організувати та здійснити надання освітньо-консультаційних послуг у вигляді проведення онлайн-лекцій на тему "Як не треба і як правильно лякати дітей і як допомогти дитині не боятися", а Замовник (Слухач) зобов"язується оплатити дані послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.

2.2. Повний обсяг послуг за даним договором включає в себе 2-ві онлайн-лекції орієнтовною тривалістю 1 (одну) годину 30 (тридцять) хвилин кожна. Тривалість онлайн-лекції може змінюватись в залежності від особливостей проведення та темпу засвоюванності інформації та знаннь Слухачами, та з інших підстав, передбачених даним Договором.3. Обов'язки та права Виконавця

3.1. Виконавець зобов‟язаний:

3.2. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, передбачених п.п. 4.1.-4.6. Договору, надати Замовнику можливість відвідати онлайн майстер-класи на тему «Як не треба і як правильно лякати дітей і як допомогти дитині не боятися» та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.

3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника онлайн-лекції відповідно до умов даного Договору.

3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу онлайн-лекцій, та їх змісту, про права і обов‟язки сторін під час надання та отримання освітньо-консультаційних послуг.

3.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла до "23" жовтня 2018 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше "23" жовтня 2018 р. (незалежно від підстав відмови) – Виконавець зобов‟язується повернути кошти, що були внесені Замовником як передоплата за надання освітньо-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла після "23" жовтня 2018 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо після "23" жовтня 2018 року, грошові кошти внесені Замовником не повертаються.

3.6. З метою забезпечення безперервності процесу проведення онлайн-лекцій та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Слухачам, Виконавець має право протягом часу проведення онлайн-лекцій на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) зміст, склад та тему онлайн-лекцій, що одночасно не повинно впливати на загальну тематику.

3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в онлайн-лекціях без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час онлайн-лекцій. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників онлайн-лекцій, ведучого, відхилення від теми, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки передбачені Розділом 4 даного Договору.

3.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в онлайн-лекціях в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в онлайн-лекції третім особам, поширення Замовником відео і методичних матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в онлайн-лекціях, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання освітньо-консультаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого, або професійного використання Замовником.4. Обов'язки та права Замовника

4.1. Замовник (Слухач) зобов‟язаний:

4.1. Зареєструватись на сайті www.ryasenko.com заповнивши відповідну форму та погодившись із розкладом та порядком проведення онлайн-лекцій наведеними у даному Договорі та на сайті.

4.2 Виконувати в повному обсязі вимоги, щодо проведення курсу, в тому числі ті, які розміщені на сайті www.ryasenko.com

4.3 Своєчасно внести плату для отримання освітньо-консультаційних послуг в розмірі та у терміни, що встановлені Договором.

4.4. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок зазначені на сайті www.ryasenko.com та законодавства України під час виконання даного Договору та проведення онлайн-лекцій.

4.5. Утриматись після реєстрації на сайті www.ryasenko.com та під час проведення онлайн-лекцій від поведінки:

- яка може перешкодити іншим слухачам, запрошеним особам, лекторам приймати участь в онлайн-лекціях та отримувати інформацію під час проведення онлайн-лекцій;

- яка принижує честь та гідність інших учасників, запрошених осіб та лекторів, а також виконавця в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

4.6. Не копіювати, не відтворювати, не продавати з метою масового поширення, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали без посилання на проведені онлайн-лекці, що стали йому доступними в зв'язку з наданням освітньо-консультаційних послуг, за винятком їх особистого та професійного використання.5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за даним Договором складає: 700 гривень (сімсот) гривень, при передоплаті за дві онлайн-лекції, або 400 (чотириста) гривень, при оплаті за кожну онлайн-лекцію окремо.

5.2. Оплата вартості освітньо-консультаційних послуг здійснюється у термін: до 16:00 "24" жовтня 2018 року.

5.4. Оплата здійснюється у безготівковій формі в порядку, передбаченому інформацією на сайті.6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов‟язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

6.2. У випадку несвоєчасного внесення плати за надання освітньо-консультаційних послуг Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідання онлайн-лекцій.

6.3. У випадку неповного внесення Замовником (Слухачем) вартості послуг до початку онлайн-лекцій, Замовник до онлайн-лекцій не допускається. У такому випадку Виконавець має право на власний розсуд повернути грошові кошти Замовнику та розірвати Договір, або допустити Замовника до проведення онлайн-лекцій після повної сплати вартості послуг.7. Припинення Договору

7.1. Дія Договору припиняється:

7.1.1.За згодою сторін;

7.1.2. Якщо виконання стороною Договору своїх зобов‟язань є неможливим у зв‟язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньо-консультаційних послуг, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору;

7.1.3. У випадках передбачених п.п.6.2. даного Договору;

7.1.4. У випадках порушення Замовником вимог п.4.2 та 4.3. даного Договору;

7.1.5. У випадках порушення Замовником вимог п.4.5. даного Договору

7.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачеві) отримати освітньо-консультаційні послуги у разі порушення Замовником (Слухачем) правил участі в процесі онлайн-лекцій.8. Додаткові умови

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою www.ryasenko.com та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

8.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту в порядку передбаченому даним Договором і діє до повного надання інформаційних послуг за даним Договором.

8.3. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на сайті www.ryaeseenko.com

8.4. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення онлайн-лекцій, розміщених на інтернет сторінці www.ryasenko.com та зобов‟язується їх дотримуватись.

8.5. Фактом реєстрації на сайті www.ryasenko.com, Клієнт надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних з метою забезпечення проведення вказаних у даному Договорі онлайн-лекцій, в порядку передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».9. Реквізити Виконавця

Фізична особа підприємець:

Рясенко Сергій Іванович.

IПН: 2554805030

р/р 26002052717117

в ПАО КБ «ПриватБанк»

МФО 300711

Номер запису в Єдиному

державному реєстрі

2 071 000 0000 007578

від 21.08.2007 року.

ryasenko@gmail.com

+38 067 4427269

Made on
Tilda